• Start
  • Ogólne warunki udzielania licencji

Ogólne warunki udzielania licencji

Przeczytaj uważnie ten dokument zanim dokonasz instalacji Oprogramowania. Jeśli zdecydujesz się na jego zainstalowanie i użytkowanie oznacza to automatycznie, że w imieniu Licencjobiorcy przyjąłeś do wiadomości i zgodziłeś się na warunki niniejszej Umowy Licencyjnej i postanowienia Ogólnych Warunków Udzielania Licencji (OWUL). Jeśli w jakimkolwiek aspekcie nie zgadzasz się na zapisy Umowy Licencyjnej i/lub OWUL przerwij natychmiast Korzystanie z Oprogramowania.

OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA LICENCJI (OWUL)

Licencjobiorca oświadcza, że przed zakupem i/lub rozpoczęciem z Korzystania z Oprogramowania zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Udzielania Licencji (OWUL), zamieszczonymi na stronie www.roger.pl i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

DEFINICJE:

1. OWUL – Ogólne Warunki Udzielania Licencji przez Licencjodawcę ustalone w trybie art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego, regulujące wraz z Umową Licencyjną ogół praw i obowiązków Licencjodawcy i Licencjobiorcy, w zakresie udzielania Licencji.

2. Licencjodawca – Roger spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gościszewie, adres: Gościszewo 59, 82 –400, Sztum, Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000639772, posiadająca numer REGON: 170014326, NIP: 5790006381.

3. Licencjobiorca – osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest uprawniona do korzystania, instalowania, kopiowania lub użytkowania Oprogramowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Instalator – osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która montuje urządzenia, na których instalowane lub do których funkcjonowania niezbędne jest Oprogramowanie i w razie potrzeby jest upoważniony do korzystania z Oprogramowania w zakresie niezbędnym do montażu narzędzi. Instalator nie jest Licencjobiorcą w rozumieniu OWUL.

5. Oprogramowanie – rozwiązanie informatyczne wraz z dokumentacją (niezbędnymi dokumentami analitycznymi, wykonawczymi) stworzone przez Licencjodawcę (dostarczone drogą elektroniczną lub na nośniku materialnym), do którego dołączona jest Umowa Licencyjna, oraz Klucz Licencji, będące własnością Licencjodawcy.

6. Cena – wynagrodzenie uiszczone przez Licencjobiorcę na rzecz Instalatora z tytułu zamontowania narzędzi, na których instalowane jest Oprogramowanie. Uiszczenie Ceny przez Licencjobiorcę na rzecz Instalatora zwalnia Licencjobiorcę i wyczerpuje roszczenia z tytułu uiszczenia opłaty za licencję na rzecz Licencjodawcy.

7. Aktualizacja Oprogramowania – uaktualnienia, wersje zmodyfikowane lub rozszerzone, dodatki oraz ich kopie.

8. Numer Główny Wersji – to ciąg cyfr przed kropką dziesiętną w oznaczeniu wersji Oprogramowania poprzedzonych literą v. (np. w PR Master v4.5.12.953 Numerem Głównym Wersji jest 4).

9. Korzystanie – uzyskiwanie dostępu, instalowanie, pobieranie, kopiowanie i używanie funkcjonalności Oprogramowania.

10. Umowa Licencyjna – umowa ustalająca szczegółowe warunki, na podstawie których udzielana jest przez Licencjodawcę Licencjobiorcy Licencja na Korzystanie z Oprogramowania. Umowa Licencyjna wraz z OWUL stanowią całość regulującą prawa i obowiązki Licencjodawcy i Licencjobiorcy.

11. Licencja – uprawnienie udzielane przez Licencjodawcę Licencjobiorcy uprawniające do Korzystania z Oprogramowania na podstawie Umowy Licencyjnej i OWUL.

12. Klucz Licencji – unikatowy kod będący ciągiem znaków alfanumerycznych, wygenerowany odpłatnie przez Licencjodawcę, dedykowany do aktywacji lub identyfikacji Licencji.

13. Klucz Sprzętowy – urządzenie elektroniczne wymagane do Korzystania z Oprogramowania.

14. Serwer Licencji – Oprogramowanie przeznaczone do zarządzania Licencjami.

15. Wersja BETA – testowa, nieukończona wersja Oprogramowania użytkowana przez BETA Testerów w celu ujawnienia błędów związanych z różnymi środowiskami i warunkami pracy Oprogramowania.

16. BETA Tester – Licencjobiorca, który przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek Oprogramowania użytkuje jego Wersję BETA, dla celów testowania jakości, wydajności oraz stabilności.

17. Ewaluacja Oprogramowania – korzystanie z oprogramowania w celu zapoznania się z jego funkcjonalnością oraz oceny jego przydatności dla Licencjobiorcy w konkretnych warunkach i do konkretnych celów.

18. Zwykły sposób użytkowania Oprogramowania – taki sposób użytkowania oprogramowania, który umożliwia uzyskanie pełnej funkcjonalności oprogramowania w odniesieniu do jednego systemu kontroli dostępu.

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nabycie Licencji na Oprogramowanie przez Licencjobiorcę nakłada na niego obowiązek przestrzegania postanowień Umowy Licencyjnej i OWUL.

§ 2. Przedmiotem regulacji Umowy Licencyjnej i OWUL jest udzielanie Licencji na Oprogramowanie Licencjodawcy, które stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006 r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 3. Oprogramowanie jest licencjonowane, lecz nie sprzedawane i może być użytkowane jedynie w oparciu o niniejszą Umową Licencyjną i OWUL, w związku z czym Licencjobiorca nie uzyskuje praw do Oprogramowania na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych w całości lub w części.

§ 4. Licencja na Korzystanie z Oprogramowania wyłącza zobowiązanie Licencjodawcy do świadczenia jakichkolwiek usług z nim związanych, w tym pomocy technicznej, o ile postanowienia Umowy Licencyjnej dołączone do Oprogramowania nie stanowią inaczej.

§ 5. Udzielona Licencja nie odnosi się i nie określa warunków użytkowania innego oprogramowania współdziałającego z Oprogramowaniem. Używanie takich programów, do których żadnych praw nie posiada Licencjodawca, powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi warunkami licencji na te programy.

§ 6. Licencjodawca dokłada wszelkich starań, aby Oprogramowanie było najwyższej jakości.

§ 7. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, i nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń, że Oprogramowanie zostało opracowane w celu zaspokojenia ogólnych potrzeb rynku, i może nie realizować wszystkich jego szczegółowych oczekiwań i wymagań.

§ 8. Licencjobiorca jest zobligowany do oceny przydatności Oprogramowania w konkretnych warunkach i do konkretnych celów.

§ 9. Zainstalowanie Oprogramowania w nowej wersji lub uwzględniającego poprawki, uzupełnienia lub aktualizacje wymaga od Licencjobiorcy akceptacji aktualnej treści Umowy Licencyjnej i OWUL.

§ 10. OWUL są dostępne w siedzibie Licencjodawcy oraz na stronie internetowej www.roger.pl, mogą być również przesłane Licencjobiorcy lub innemu podmiotowi zainteresowanemu nabyciem Licencji na Oprogramowanie na zgłoszone przez nich żądanie.

§ 11. Znak słowno-graficzny „Roger” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Licencjodawcy. Licencjobiorca uprawniony jest do używania znaku towarowego opisanego w zdaniu poprzedzającym wyłącznie w ramach Korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z Umową Licencyjną i OWUL.

§ 12. Licencjobiorca nie jest uprawniony do modyfikowania, usuwania ani zasłaniania znaków towarowych umieszczonych na Oprogramowaniu.

ART. 2. OŚWIADCZENIA

§ 1. Licencjodawca oświadcza, że Oprogramowanie jest chronione przynależnym mu prawem autorskim i międzynarodowymi umowami, jak również innymi prawami odnoszącymi się do własności intelektualnej oraz że, jest uprawniony do udzielenia Licencji w zakresie opisanym w Umowie Licencyjnej i OWUL, a także, że Korzystanie z Oprogramowania w zakresie określonym tymi dokumentami, nie narusza praw autorskich twórców Oprogramowania.

§ 2. Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

ART. 3. LICENCJA

§ 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieograniczonej w miejscu, niewyłącznej Licencji uprawniającej do Korzystania z Oprogramowania na danych urządzeniach (np. komputerach) przeznaczonych do instalacji Oprogramowania, na polach eksploatacji wskazanych w art. 4 § 1 OWUL.

§ 2. Licencja jest odpłatna. Opłata za licencję jest uwzględniona w Cenie uiszczonej przez Licencjobiorcę na rzecz Instalatora. Jeżeli strony w odrębnym, udokumentowanym porozumieniu postanowią inaczej, opłata może być udzielona bezpośrednio na rzecz Licencjodawcy. Licencjodawca oświadcza, że uiszczenie pełnej, wymagalnej ceny na rzecz Instalatora przez Licencjobiorcę wyczerpuje roszczenia pieniężne z tytułu opłat za licencję Licencjodawcy w stosunku do Licencjobiorcy.

§ 3. Licencja jest związana z taką ilością stanowisk pracy/urządzeń, która została określona w Umowie Licencyjnej.

§ 4. Licencjobiorca może pobrać Oprogramowanie z witryny internetowej Licencjodawcy www.roger.pl lub otrzymać je na nośniku materialnym wraz z zakupionym od Licencjodawcy sprzętem.

§ 5. Licencja uprawnia do Korzystania z Aktualizacji Oprogramowania przeznaczonych dla Oprogramowania o tym samym Numerze Głównym Wersji, na który została udzielona Licencjobiorcy Licencja przez okres wskazany w Umowie Licencyjnej. Licencja nie obejmuje uprawnienia do bezpłatnych aktualizacji innych wersji nabytego Oprogramowania niż te, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 6. Licencjobiorca zobowiązuje się po zakończeniu okresu obowiązywania Licencji usunąć w terminie 3 dni roboczych z pamięci urządzeń i wszelkich nośników danych Oprogramowanie przekazane przez Licencjodawcę.

ART. 4. POLA EKSPLOATACJI I ZAKRES LICENCJI

§ 1. Licencja udzielona zostaje wyłącznie na następujących polach eksploatacji

a. wprowadzanie Oprogramowania lub jego części do pamięci komputera lub innego urządzenia przeznaczonego do Korzystania z Oprogramowania, jeżeli jest to niezbędne do Korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę w zwykły sposób, zgodny z architekturą Oprogramowania;

b. sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do Korzystania z Oprogramowania i z zastrzeżeniem, iż kopia ta nie może być używana równocześnie z oryginałem Oprogramowania.

§ 2. Licencjobiorca, po uzyskaniu pisemnej zgody Licencjodawcy, uprawniony jest do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części, które wykracza poza jego zwykły sposób użytkowania, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jeżeli jest to niezbędne do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Oprogramowania.

§ 3. Posiadanie Licencji nie uprawnia do dekompilacji, deasemblacji ani żadnej innej czynności, która ma na celu ujawnienie cech Oprogramowania nie będących osiągalnych w czasie zwykłego jego użytkowania. Nie wolno modyfikować, wydzierżawiać lub odsprzedawać Oprogramowania w celu osiągnięcia dochodu. Pod żadnym pozorem i w żadnej postaci nie wolno publikować ani rozprowadzać algorytmów związanych z mechanizmem generowania licencji, informacji ani Klucza Licencji bez pisemnej zgody Licencjodawcy.

ART. 5. ZOBOWIĄZANIA LICENCJOBIORCY

§ 1. Licencjobiorca zobowiązany jest do Korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz Umową Licencyjną i OWUL.

§ 2. Licencjobiorca bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Licencjodawcy nie ma prawa, w szczególności:

a. wykorzystywania Oprogramowania w celu stworzenia produktu konkurencyjnego;

b. udostępniania w jakiejkolwiek formie całości lub części Oprogramowania jakimkolwiek Osobom trzecim. Powyższy zakaz obowiązuje także w przypadku dokonywania cesji, wnoszenia aportów, łączenia lub podziału firmy Licencjobiorcy;

c. publikowania i rozpowszechniania Klucza Licencji;

d. wykorzystywania nieautoryzowanego Klucza Licencji.

§ 3. Licencjobiorca nie będzie podejmował też, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek działań naruszających prawa autorskie Licencjodawcy.

§ 4. Licencjobiorca nie będzie udostępniał lub wykorzystywał Oprogramowania w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich w celu osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści przez Licencjobiorcę i/lub osoby trzecie.

§ 5. Licencjobiorca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby chronić i zabezpieczać Oprogramowanie przed nieuprawnionym dostępem do niego przez osoby trzecie.

§ 6. Licencjobiorca powiadomi Licencjodawcę o wszelkich przypadkach dostępu lub wykorzystywania Oprogramowania przez jakąkolwiek nieupoważnioną osobę trzecią, o których Licencjobiorca poweźmie wiadomość.

§ 7. Licencjobiorca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Licencjodawcę lub uprawnioną przez niego osobę kontroli zgodności Korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania z warunkami udzielonej Licencji. Licencjodawca może też żądać dostępu do lokalizacji Oprogramowania. Powyższe ograniczenia nie dotyczą Instalatora, który jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego montażu.

ART. 6. MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA

§ 1. W przypadku zgłoszenia błędu w działaniu Oprogramowania Licencjodawca podejmie starania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości, przy czym nie gwarantuje on usunięcia takiego błędu.

§ 2. Modyfikacje w oryginalnym Oprogramowaniu lub w bazie danych Oprogramowania są naruszeniem umowy licencyjnej przez Licencjobiorcę.

§ 3. Licencjodawca odmawia wsparcia technicznego w przypadku wykonania jakichkolwiek modyfikacji w Oprogramowaniu lub bazie danych Oprogramowania.

§ 4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo wystąpienia z roszczeniami do Licencjobiorcy w przypadku, gdy Licencjobiorca wykona modyfikacje Oprogramowania lub w bazy danych Oprogramowania i wystąpi do Licencjodawcy o rozpoznanie i/lub usunięcie problemów w działaniu Oprogramowania będących konsekwencją wprowadzonych modyfikacji.

§ 5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów oraz zastępowania ich innymi w przypadku wystąpienia domniemania lub wydania wyroku stwierdzającego, że produkty Licencjodawcy naruszają zastrzeżone prawa osób trzecich.

ART. 7. KARY UMOWNE

§ 1. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z art. 1 par. 11 i par.12, art. 3 par. 6, art. 4 par. 1 i par. 3 i art. 5 par. 2, art.6 par. 2 i par. 3 OWUL Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić Licencjodawcy karę umowną w wysokości 2000 EURO według średniego kursu z tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wezwania do zapłaty Licencjodawcy kary umownej za każde naruszenie.

§ 2. Strony oświadczają, że są profesjonalnymi uczestnikami obrotu gospodarczego i że w ich ocenie kara umowna, której wysokość została określona w art. 7 § 1, nie jest wygórowana.

§ 3. Licencjodawca może dochodzić od Licencjobiorcy odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

ART. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§ 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy (w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi) jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

§ 2. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Licencjodawcy zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 3. Odpowiedzialność Licencjodawcy za ewentualne szkody, które mogłyby być wyrządzone umyślnie zostaje ograniczona do wysokości 500 EURO i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.

§ 4. Licencjodawca nie odpowiada w szczególności za szkody wyrządzone przez wadliwe lub uszkodzone Oprogramowanie, będące następstwem Korzystania lub braku możliwości Korzystania z Oprogramowania, ani za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją, nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za następstwa niefachowych modyfikacji, podjętych bez zgody Licencjodawcy lub prace naprawcze przeprowadzane przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie.

§ 5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne produktów, wynikające ze złego doboru urządzeń i Oprogramowania lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu, instalacji przez Licencjobiorcę, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności oferowane przez produkty Licencjodawcy odpowiadają jego potrzebom.

§ 6. Licencjodawca nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i innych przepisów będących wynikiem Korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy Licencyjnej i OWUL.

§ 7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z Korzystaniem przez Licencjobiorcę z Oprogramowania ani za Korzystanie z Oprogramowania przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Licencjobiorcy.

§ 8. Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Licencjobiorcy wobec osób trzecich.

§ 9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko Licencjodawcy z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku z Oprogramowaniem, wówczas Licencjobiorca zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Licencjodawcy, jeżeli przepisy prawa to dopuszczają i wspierać Licencjodawcę w toku takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty związane z tym postępowaniem, w tym odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc.

§ 10. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie za Licencjobiorcę obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

§ 11. W przypadku Korzystania z Wersji BETA Oprogramowania przez BETA Testera, Licencjodawca nie bierze odpowiedzialności za stabilność, jakość i funkcjonowanie Oprogramowania. Wersja BETA zostaje udostępniona jedynie w celu Ewaluacji Oprogramowania, zaś Korzystanie z niej przez BETA Testera odbywa się na jego własne ryzyko sprzętowe i finansowe.

ART. 9. ROZWIĄZANIE UMOWY I WYGAŚNIĘCIE LICENCJI

§ 1. Licencjodawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze względu na swoje interesy twórcze, za 7 dniowym (dni kalendarzowe), udokumentowanym wypowiedzeniem. W takim przypadku Licencja wygasa z ostatnim dniem terminu wypowiedzenia.

§ 2. Strony mogą rozwiązać Umowę Licencyjną w każdym czasie, za udokumentowanym porozumieniem Stron, na dzień zgodnie przez nie oznaczony. W takim przypadku Licencja wygasa z dniem ustalonym przez Strony.

§ 3. Licencja wygasa automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia przez Licencjodawcę, w razie naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień Umowy Licencyjnej i OWUL, a w szczególności w przypadku naruszenia praw autorskich Licencjodawcy.

§ 4. W razie wygaśnięcia Licencji, Licencjobiorca obowiązany jest niezwłocznie zaniechać korzystania z Oprogramowania, usunąć Oprogramowanie wraz ze wszystkimi kopiami z pamięci urządzeń i wszelkich nośników danych.

§ 5. Licencjodawca dokonuje blokady Klucza Licencji i niezależnie od powyższego, może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem praw autorskich.

ART. 10. SIŁA WYŻSZA

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Licencjodawca nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Licencjodawcy i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Licencjodawcę z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Licencjodawca zobowiązuje się poinformować Licencjobiorcę o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

ART. 11. KLAUZULA SALWATORYJNA

§ 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy Licencyjnej zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia Umowy Licencyjnej będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby Umowa Licencyjna obowiązywała bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.

§ 2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca oraz Licencjodawca zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

ART. 12. DANE OSOBOWE

§ 1. Licencjobiorca powierza Licencjodawcy dane osobowe, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy licencyjnej lub postanowień OWUL.

§ 2. Licencjobiorca może powierzać Licencjodawcy dane osobowe obejmujące m.in. dane swoich pracowników, osób z nim współpracujących lub przedstawicieli Licencjobiorcy.

§ 3. Przetwarzane dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), stanowisko i inne, podane przez Licencjobiorcę.

§ 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie i modyfikacja, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, archiwizowanie, usuwanie lub niszczenie).

§ 5. Przy przetwarzaniu danych osobowych Licencjodawca przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

§ 6. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

§ 7. Licencjodawca jest upoważniony do dalszego podpowierzania danych osobowych.

§ 8. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

§ 9. Licencjodawca oświadcza, że:

a. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;

b. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagać Licencjobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw;

c. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagać Licencjobiorcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

d. po zakończeniu umowy licencyjnej zależnie od decyzji Licencjobiorcy usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

e. udostępni Licencjobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W razie naruszenia ochrony danych osobowych, Licencjodawca poinformuje o tym niezwłocznie Licencjobiorcę.

ART. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Strony ustalają, że zmiany OWUL dokonywane przez Licencjodawcę nie wymagają aneksu do Umowy Licencyjnej ani powiadomienia Licencjobiorcy oraz że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na w/w stronie internetowej.

§ 2. Zmiany i uzupełnienia Umowy Licencyjnej inne niż wynikające z instalacji nowej wersji Oprogramowania, dokonania poprawek, uzupełnień lub Aktualizacji Oprogramowania muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, co pozostaje bez wpływu na postanowienie dotyczące zmian OWUL.

§ 3. Licencjobiorca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z OWUL lub Umowy Licencyjnej bez uprzedniej, udokumentowanej zgody Licencjodawcy.

§ 4. Licencjobiorca zobowiązuje się do poinformowania Licencjodawcy w udokumentowanej formie (za pośrednictwem adres e-mail) o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby i/lub adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku informacji o zmianie któregokolwiek z adresów, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany adres uznaje się za doręczoną skutecznie i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.

§ 5. Strony zobowiązują się do zachowania postanowień Umowy Licencyjnej w tajemnicy, w szczególności tajemnica handlowa rozciąga się na wszelkie informacje przekazane drugiej Stronie, przy okazji udzielenia Licencji.

§ 6. W przypadku sprzeczności Umowy Licencyjnej z OWUL decydujące znaczenie mają postanowienia Umowy Licencyjnej. W pozostałych sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy Licencyjnej będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla każdorazowej siedziby Licencjodawcy.

§ 8. Niniejsze OWUL sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją w języku polskim a angielskim, wersja w języku polskim jest wersją wiążącą.

unia flaga
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Marketing
Te pliki cookie mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika.
Facebook
Akceptuję
Odrzucam
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam