Regulamin szkoleń i warsztatów

REGULAMIN SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
(zwany dalej „RSW”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy RSW określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach (zwanych dalej „Szkoleniami” lub „Usługą”) organizowanych przez Roger spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gościszewie, adres: Gościszewo 59, 82-400, Sztum, Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000639772, posiadająca numer REGON: 170014326, NIP: 5790006381 (zwana dalej „Firmą Roger”).

2.    Bieżąca oferta Szkoleń znajduje się w cenniku Firmy Roger opublikowanym na witrynie roger.pl.

§ 2. Akademia Roger

1.    Terminy, tematyka, miejsce Szkoleń organizowanych w ramach Akademii Roger publikowane są na stronie www.roger.pl w dziale Akademia Roger.

2.    Zgłoszenia udziału w Szkoleniu dokonuje się poprzez przesłanie w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

3.    Dla ważności zgłoszenia wymagane jest potwierdzenie przez Firmę Roger przyjęcia na listę uczestników.

4.    Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

5.    Firma Roger zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu lub lokalizacji Szkolenia do 3 dni przed planowanym terminem, po uprzednim powiadomieniu Uczestników, którzy zgłosili udział w Szkoleniu.

§ 3. Szkolenia i warsztaty u klienta

 1.    W przypadku Szkoleń zamawianych indywidualnie wymagane jest zatwierdzenie przez Firmę Roger wszelkich szczegółów, w szczególności tematyki, terminów i miejsca. Do tego celu należy wykorzystać Formularz zamówienia usługi dostępny na witrynie roger.pl.

§ 4. Uczestnicy szkoleń i/lub warsztatów

1.   Uczestnikiem Szkolenia może zostać osoba prowadząca działalność gospodarczą lub oddelegowana przez przedsiębiorcę do uczestnictwa w Szkoleniu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2.   Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestniczenia w całości przewidzianych zajęć w Szkoleniu.

3.   Firma Roger wydaje uczestnikom świadectwo poświadczające udział w Szkoleniu, przy czym brak uczestnictwa w którejkolwiek części Szkolenia może być podstawą do odmowy jego wydania.

4.   Za zgodą Firmy Roger istnieje możliwość wyznaczenia w formie pisemnej innej osoby na miejsce pierwotnie zgłoszonego uczestnika.

§ 5. Warunki rezygnacji

1.   Rezygnacja ze Szkolenia może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne zawiadomienie Firmy Roger nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem.

2.   Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

3.   Dla ważności rezygnacji wymagane jest potwierdzenie jej przyjęcia przez Firmę Roger.

4.   W przypadku odpłatnej Usługi i spełnienia warunków z ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, Firma Roger zwróci Zamawiającemu wniesioną opłatę, w nominalnej wysokości.

§ 6. Ceny i forma zapłaty

1.   Ceny oferowanych Usług zawarte są w cenniku firmy Roger.

2.   Firma Roger nie pokrywa kosztów dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania bądź wyżywienia Uczestników. Koszty te pokrywają Uczestnicy we własnym zakresie.

3.   Zamawiający ponosi koszt dojazdu i zakwaterowania specjalisty oddelegowanego przez Firmę Roger do przeprowadzenia Usługi.

4.   W przypadku Usług odpłatnych, Zamawiający na podstawie wystawionego przez Firmę Roger potwierdzenia przyjęcia zamówienia dokonuje przedpłaty najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wykonania Usługi. Brak terminowej zapłaty jest równoznaczna z rezygnacją przez Zamawiającego z Usługi.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1.  Zamawiający i/lub uczestnik poprzez wysłanie Formularza zgłoszeniowego lub Formularza zamówienia usługi wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę Roger swoich danych osobowych na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, wykonania usługi oraz z w celu komunikacji z uczestnikiem.

2.   Zamawiający i/lub uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych.

3.   Firma Roger przetwarza zgromadzone dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.roger.pl.

§ 8. Odpowiedzialność

1.   Usługa jest wykonywana przez Firmę Roger wg najlepszych intencji i w zakresie posiadanych umiejętności, niemniej nie jest ona objęta żadną gwarancją. Zamawiający Usługę zrzeka się jakichkolwiek roszczeń związanych z jej nie satysfakcjonującym poziomem wykonania jak też możliwymi następstwami, które mogą z niej wyniknąć.

2.   Firma Roger oświadcza a Zamawiający akceptuje, że treści przekazane przez niego w trakcie wykonania Usługi mają charakter wyłącznie edukacyjny. Firma Roger nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa Usługi czy szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Usługi, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

3.   Firma Roger nie odpowiada za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.

4.   Zamawiający i/lub uczestnik korzystając z Usługi wyraża zgodę na wyłączenie jakiejkolwiek odpowiedzialności Firmy Roger za następstwa tej Usługi.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.   Przyjmuje się, że wysłanie formularza zgłoszeniowego lub formularza zamówienia stanowi akceptację postanowień niniejszego RSW.

2.   Zamawiający, uczestnicy mogą składać do Firmy Roger reklamacje dotyczące wykonania Usługi wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich zakończenia.

3.   Firma Roger zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego RSW.

4.   Wszelkie kwestie nie określone w niniejszym dokumencie są regulowane wyłącznie przez Ogólne Warunki Handlowe Firmy Roger ("OWH") dostępne na witrynie internetowej www.roger.pl.

5.   W razie powstania wątpliwości dotyczących postanowień RSW, Firma Roger zastrzega sobie prawo dokonywania rozstrzygającej interpretacji tych postanowień.

6.   Niniejszy RSW wchodzi w życie z chwilą opublikowania na witrynie internetowej www.roger.pl i anuluje wszystkie poprzednie jego wersje.

  

unia flaga
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Marketing
Te pliki cookie mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika.
Facebook
Akceptuję
Odrzucam
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam