Regulamin szkoleń i warsztatów

REGULAMIN SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
(zwany dalej „RSW”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy RSW określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach (zwanych dalej „Szkoleniami” lub „Usługą”) organizowanych przez ROGER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gościszewie, adres: Gościszewo 59, 82-400, Sztum, Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000639772, posiadająca numer REGON: 170014326, NIP: 5790006381 (zwana dalej „Firmą ROGER”).

2.    Bieżąca oferta Szkoleń znajduje się w cenniku Firmy ROGER opublikowanym na witrynie roger.pl.

§ 2. Akademia Roger

1.    Terminy, tematyka, miejsce Szkoleń organizowanych w ramach Akademii Roger publikowane są na stronie www.roger.pl w dziale Akademia Roger.

2.    Zgłoszenia udziału w Szkoleniu dokonuje się poprzez przesłanie w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

3.    Dla ważności zgłoszenia wymagane jest potwierdzenie przez Firmę ROGER przyjęcia na listę uczestników.

4.    Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

5.    Firma ROGER zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu lub lokalizacji Szkolenia do 3 dni przed planowanym terminem, po uprzednim powiadomieniu Uczestników, którzy zgłosili udział w Szkoleniu.

§ 3. Szkolenia i warsztaty u klienta

 1.    W przypadku Szkoleń zamawianych indywidualnie wymagane jest zatwierdzenie przez Firmę ROGER wszelkich szczegółów, w szczególności tematyki, terminów i miejsca. Do tego celu należy wykorzystać Formularz zamówienia usługi dostępny na witrynie roger.pl.

§ 4. Uczestnicy szkoleń i/lub warsztatów

1.   Uczestnikiem Szkolenia może zostać osoba prowadząca działalność gospodarczą lub oddelegowana przez przedsiębiorcę do uczestnictwa w Szkoleniu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2.   Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestniczenia w całości przewidzianych zajęć w Szkoleniu.

3.   Firma ROGER wydaje uczestnikom świadectwo poświadczające udział w Szkoleniu, przy czym brak uczestnictwa w którejkolwiek części Szkolenia może być podstawą do odmowy jego wydania.

4.   Za zgodą Firmy ROGER istnieje możliwość wyznaczenia w formie pisemnej innej osoby na miejsce pierwotnie zgłoszonego uczestnika.

§ 5. Warunki rezygnacji

1.   Rezygnacja ze Szkolenia może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne zawiadomienie Firmy ROGER nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem.

2.   Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.   Dla ważności rezygnacji wymagane jest potwierdzenie jej przyjęcia przez Firmę ROGER.

4.   W przypadku odpłatnej Usługi i spełnienia warunków z ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, Firma ROGER zwróci Zamawiającemu wniesioną opłatę, w nominalnej wysokości.

§ 6. Ceny i forma zapłaty

1.   Ceny oferowanych Usług zawarte są w cenniku firmy ROGER.

2.   Firma ROGER nie pokrywa kosztów dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania bądź wyżywienia Uczestników. Koszty te pokrywają Uczestnicy we własnym zakresie.

3.   Zamawiający ponosi koszt dojazdu i zakwaterowania specjalisty oddelegowanego przez Firmę ROGER do przeprowadzenia Usługi.

4.   W przypadku Usług odpłatnych, Zamawiający na podstawie wystawionego przez Firmę ROGER potwierdzenia przyjęcia zamówienia dokonuje przedpłaty najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wykonania Usługi. Brak terminowej zapłaty jest równoznaczna z rezygnacją przez Zamawiającego z Usługi.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1.  Zamawiający i/lub uczestnik poprzez wysłanie Formularza zgłoszeniowego lub Formularza zamówienia usługi wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę ROGER swoich danych osobowych na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, wykonania usługi oraz z w celu komunikacji z uczestnikiem.

2.   Zamawiający i/lub uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych.

3.   Firma ROGER przetwarza zgromadzone dane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.roger.pl.

§ 8. Odpowiedzialność

1.   Usługa jest wykonywana przez Firmę ROGER wg najlepszych intencji i w zakresie posiadanych umiejętności, niemniej nie jest ona objęta żadną gwarancją. Zamawiający Usługę zrzeka się jakichkolwiek roszczeń związanych z jej nie satysfakcjonującym poziomem wykonania jak też możliwymi następstwami, które mogą z niej wyniknąć.

2.   Firma ROGER oświadcza a Zamawiający akceptuje, że treści przekazane przez niego w trakcie wykonania Usługi mają charakter wyłącznie edukacyjny. Firma ROGER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa Usługi czy szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Usługi, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

3.   Firma ROGER nie odpowiada za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.

4.   Zamawiający i/lub uczestnik korzystając z Usługi wyraża zgodę na wyłączenie jakiejkolwiek odpowiedzialności Firmy ROGER za następstwa tej Usługi.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.   Przyjmuje się, że wysłanie formularza zgłoszeniowego lub formularza zamówienia stanowi akceptację postanowień niniejszego RSW.

2.   Zamawiający, uczestnicy mogą składać do Firmy ROGER reklamacje dotyczące wykonania Usługi wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich zakończenia.

3.   Firma ROGER zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego RSW.

4.   Wszelkie kwestie nie określone w niniejszym dokumencie są regulowane wyłącznie przez Ogólne Warunki Handlowe Firmy ROGER ("OWH") dostępne na witrynie internetowej www.roger.pl.

5.   W razie powstania wątpliwości dotyczących postanowień RSW, Firma ROGER zastrzega sobie prawo dokonywania rozstrzygającej interpretacji tych postanowień.

6.   Niniejszy RSW wchodzi w życie z chwilą opublikowania na witrynie internetowej www.roger.pl i anuluje wszystkie poprzednie jego wersje.