Warunki użytkowania

WARUNKI UŻYTKOWANIA
(zwane dalej "Warunkami")

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW

1.    Serwis internetowy www.roger.pl, jego struktura i zasoby, jak i całość lub poszczególne części informacji, materiałów, dokumentów, publikacji - w wersji elektronicznej i/lub w wersji materialnej - zaopatrzone adnotacją odwołującą się do niniejszych Warunków bądź udostępnione we wspomnianym serwisie internetowym (zwane dalej „Zasobem”) są własnością firmy ROGER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem 82-400 Sztum, Gościszewo 59, Polska (zwanej dalej "Firmą Roger"). Użytkownik korzystając z Zasobu akceptuje niniejsze Warunki. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, powinien zaprzestać pobierania i/lub korzystania z Zasobu.

2. KORZYSTANIE Z ZASOBU

1.    Wszelkie prawa do Zasobu są zastrzeżone. Prawa własności intelektualnej do Zasobu, w szczególności do układu graficznego, fotografii i elementów graficznych użytych w Zasobie, jak również znaków handlowych są chronione przepisami prawa, w szczególności postanowieniami: "Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych", "Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej", "Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji", "Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych". Prawa autorskie do poszczególnych utworów znajdujących się w Zasobie przynależą do ich właścicieli i nie mogą być naruszane przez osoby trzecie korzystające z Zasobu.

2.    Firma Roger informuje i zastrzega, że wszelkie dane zamieszczone w Zasobie mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny i nie stanowią wiążącej oferty. Zasobu nie wolno w żaden sposób modyfikować, powielać ani prezentować publicznie, wyświetlać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych, bez pisemnej zgody Firmy Roger. W przypadku naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad korzystania, Użytkownik automatycznie traci prawo do korzystania z Zasobu.

3.    Korzystanie z wszelkiego oprogramowania dostępnego do pobrania z Zasobu podlega warunkom odpowiednich umów licencyjnych - dostarczanych wraz z takim oprogramowaniem lub dołączonych do niego.

4.    Wyłącza się możliwość świadczenia Wsparcia Technicznego na rzecz osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, będącej konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1.    Użytkownik korzysta z Zasobu wyłącznie na swoje własne ryzyko. Firma Roger zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia w każdej chwili dostępu Użytkownika do Zasobu lub jego dowolnej części lub usługi w dowolnym momencie.

2.    Firma Roger przykłada wielką wagę do aktualności i poprawności wszelkich informacji zawartych w Zasobie, jednak Firma Roger jednoznacznie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych wprost lub domniemanych, w tym gwarancji, że dostęp do Zasobu będzie niezakłócony, nieprzerwany, Zasób będzie bezpieczny, a informacje opublikowane w nim kompletne, prawidłowe i aktualne. Użytkownik pobiera wszelkie Zasoby na swoje własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody w swoim systemie komputerowym oraz za utratę danych w wyniku pobrania takich Zasobu.

 3.    Informacje i porady, w formie ustnej i pisemnej oraz Wsparcie Techniczne, uzyskane od Firmy Roger lub za pośrednictwem Zasobu, nie stanowią podstaw do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec niej.

 4.    Firma Roger, jej dostawcy oraz inne firmy niezależne wspomniane w Zasobie lub związane z nią w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody (w tym, ale nie tylko, za utratę korzyści, utratę danych ani za przerwy w działalności gospodarczej) wynikające i związane z niemożnością korzystania z Zasobu lub w wyniku korzystania z niej, ani z żadnych stron internetowych powiązanych z Zasobem odnośnikami, ani też związane z materiałami, informacjami oraz usługami dostępnymi na jakichkolwiek takich stronach, bez względu na to czy roszczenia wynikają czy też są związane z gwarancjami, odpowiedzialnością umowną, deliktową i na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej i bez względu na to czy Firma Roger została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód, czy też nie. Jeśli wymagany jest jakikolwiek serwis, naprawa lub modyfikacja sprzętu lub danych w wyniku korzystania z Zasobu, informacji i usług dostępnych w Zasobie i dostarczanych za jego pośrednictwem, Użytkownik poniesie wszelkie koszty związane z takimi działaniami.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1.    Użytkownik, który spowoduje techniczne zakłócenie pracy Zasobu lub systemów przekazujących ją użytkownikom, ponosi odpowiedzialność oraz wszelkie koszty i wydatki za takie zakłócenia.

5. ODNOŚNIKI DO STRON OSÓB TRZECICH

1.    Odnośniki do stron osób trzecich są zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników i za zgodą administratorów tych stron. Firma Roger nie monitoruje, nie kontroluje i nie jest odpowiedzialna za zawartość stron osób trzecich, do których kierują odnośniki z Zasobu. Użytkownik decydujący się na przejście na jakąkolwiek stronę internetową osób trzecich, do której kierują odnośniki Zasobu, działa wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność.

6. MODYFIKACJE ZASOBU

1.    Firma Roger prowadzi politykę stałego doskonalenia swoich produktów i usług i tym samym zastrzega sobie prawo do wprowadzania modernizacji i udoskonaleń Zasobu bez uprzedzenia.

2.    Firma Roger ma prawo na stałe lub na jakiś czas wyłączyć lub ograniczyć dostęp do Zasobu, oraz zmodyfikować którekolwiek części Zasobu za uprzednim zawiadomieniem lub bez uprzedzenia. Użytkownik zgadza, że Firma Roger nie będzie ponosić wobec użytkownika lub osób trzecich odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich modyfikacji, zawieszenia oraz zakończenia dostępu do Zasobu.

7. PULPIT POMOCY TECHNICZNEJ

1.    Firma Roger świadczy bezpłatnie usługę pomocy przy zagadnieniach technicznych związanych z produktami z oferty Firmy Roger (zwaną dalej jako Wsparcie Techniczne) poprzez elektroniczny system rejestracji spraw (zwany dalej jako Pulpit Pomocy) będący integralną częścią Zasobu, wyłącznie w oparciu o niniejsze Warunki.

2.    Warunkiem koniecznym uzyskania Wsparcia Technicznego jak i dostępu do Pulpitu Pomocy jest posiadanie przez Użytkownika aktualnego konta w Zasobie.

3.    W ramach Wsparcia Technicznego każdy kontakt ze strony Użytkownika niezależnie od kanału komunikacji (poczta e-mail, telefon, program do pomocy zdalnej przez Internet lub inne) wymaga zarejestrowania sprawy (zwanej dalej jako Zgłoszenie) w Pulpicie Pomocy. W ramach Zgłoszenia odnotowywana jest historia realizacji Wsparcia Technicznego. Każda niezależna sprawa zgłaszana przez Użytkownika wymaga zarejestrowania odrębnego Zgłoszenia.

4.    Zgłoszenie jest zamykane po:

a.)  odpowiedzi na pytanie;

b.)  udzieleniu informacji rozwiązującej problem, lub;

c.)  ustaleniu braku możliwości rozwiązania problemu.

5.    W przypadku zgłaszanych przez Użytkownika pytań i problemów, które wynikają z braku wiedzy na temat oferty jak i zasad instalowania i/lub użytkowania produktów z oferty Firmy Roger, Firma Roger zastrzega sobie prawo do odmówienia lub uzależnienia udzielania Wsparcia Technicznego od udziału Użytkownika we wskazanych szkoleniach lub warsztatach.

6.    Wsparcie Techniczne udzielane jest z należytą starannością przez specjalistów na podstawie danych i informacji uzyskanych od Użytkownika.

7.    Wsparcie Techniczne nie jest objęte gwarancją producenta na urządzenia i oprogramowanie.

8.    Firma Roger nie zapewnia, że Wsparcie Techniczne usunie wszelkie błędy i nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkownika.

9.    Użytkownik korzystający z Wsparcia Technicznego zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, w szczególności informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych oraz finansowych dotyczących Firmy Roger. Użytkownik zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów, plików oraz wszelkich innych nośników danych zawierających informacje poufne, o których mowa powyżej.

10.    Użytkownik nie może bez zgody Firmy Roger przekazywać praw i obowiązków wynikających z przynależności do Pulpitu Pomocy, na rzecz innego podmiotu.

11.    Firma Roger przetwarza dane osobowe gromadzone w ramach formularzy Pulpitu Pomocy zgodnie z jej Polityką Prywatności opublikowaną w Zasobie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Firma Roger zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków według swojego wyłącznego uznania i w każdej chwili oraz zamieszczania ich w serwisie internetowym www.roger.pl. Użytkownik ma obowiązek okresowo sprawdzać te Warunki pod kątem ewentualnych zmian. Dalsze korzystanie z Zasobów przez Użytkownika po wprowadzeniu i opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych zmian.

2.    Niniejsze Warunki podlegają prawu obowiązującemu w Polsce. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z dostępem użytkownika do Zasobu rozstrzygać będzie sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla Firmy Roger.

3.    Strony (Firma Roger oraz użytkownik) jednoznacznie wyrażają wolę, aby Warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe z nimi powiązane i wszelkie dokumenty pokrewne były sporządzone w języku polskim.

4.    W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach jest nieważne nie wpływa to w żaden sposób na ważność całego dokumentu.

5.    Niniejszy dokument anuluje jego wszystkie poprzednie wersje i obowiązuje do momentu wydania kolejnej wersji.