Wypożyczanie materiałów prezentacyjnych i szkoleniowych

    Produkty w ofercie ROGER posiadające atrybut „Możliwość wypożyczenia” mogą być wypożyczone na następujących zasadach:
  • wypożyczenie odbywa się na zasadzie sprzedaży z możliwością zwrotu w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury
  • zwrot kompletnego i nieuszkodzonego towaru w ww. terminie skutkuje wystawieniem faktury korygującej oraz zwrotem kwoty zakupu
  • przyjęcie przez ROGER zwrotu niekompletnego lub uszkodzonego towaru jest uzależniony od pokrycia przez klienta kosztu przywrócenia towaru do stanu pierwotnego
  • koszt wysyłki towaru do kupującego ponosi ROGER, natomiast koszt wysyłki zwrotnej ponosi kupujący
  • zamówienie towaru mającego podlegać zwrotowi należy opatrzyć terminem „Wypożyczenie”
  • wszelkie kwestie nie określone w niniejszym dokumencie są regulowane wyłącznie przez Ogólne Warunki Handlowe firmy ROGER